Sazby daně z nemovitostí v roce 2012 – 2014

1. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí:
orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75 %
trvalý travní porost, hospodářský les a rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25%
2. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí:
zpevněných ploch pozemků, užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní sloužících pro:
– zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1,00 Kč/m2
– průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost 5,00 Kč/m2
stavební pozemek 2,00 Kč/m2
ostatní plocha (pokud je předmětem daně) 0,20 Kč/m2
zastavěná plocha a nádvoří 0,20 Kč/m2
3. Základní sazby daně ze staveb podle § 11 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí:
Stavby:
obytný dům 2 Kč/m2 zastavěné plochy
ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu 2 Kč/m2 zastavěné plochy z výměry nad 16 m2
stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci 6 Kč/m2 zastavěné plochy
stavba s doplňkovou funkcí ke stavbám a rodinný dům pro individuální rekreaci (mimo garáží) 2 Kč/m2 zastavěné plochy
garáž vystavěná odděleně od obytného domu, nebytový prostor užívaný jako garáž 8 Kč/m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy
stavby pro podnikatelskou činnost a samostatné nebytové prostory pro podnikání:
– zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy
– průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy
– ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy
ostatní stavba 6 Kč/m2 zastavěné plochy
byty a ostatní samostatné nebytové prostory 2 Kč/m2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy

Zvýšení základní sazby daně u pozemků je obsaženo v § 6 odst. 4, zvýšení základní sazby daně u staveb je obsaženo v § 11 odst. 2 až 6, použití místního koeficientu pro všechny nemovitosti na území obce je obsahem § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

SAZBY DANĚ Z NEMOVITOSTÍ v roce 2010

1. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí:
A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75 %
B – trvalý travní porost 0,25%
C – hospodářský les 0,25%
D – rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25%
2. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí:
E – zastavěná plocha a nádvoří 0,20 Kč/m2
F – stavební pozemek 2,00 Kč/m2
G – ostatní plocha 0,20 Kč/m2
3. Základní sazby daně ze staveb podle § 11 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí:
Stavby:
H – obytný dům 2 Kč/m2
I – ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu 2 Kč/m2
J – stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci 6 Kč/m2
K – stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci 2 Kč/m2
L – garáž vystavěná odděleně od obytného domu 8 Kč/m2
M – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
N – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
O – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
P – ostatní stavba 6 Kč/m2
Jednotky:
R – byt 2 Kč/m2
Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost:
S – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
T – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
U – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
V – samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž 8 Kč/m2
Z – ostatní samostatný nebytový prostor 2 Kč/m2

Podle ustanovení § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze
a. ke změně sazeb daně,
b. ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím podle § 5 odst. 1,
c. ke stanovení nebo ke změně koeficientu podle § 6 odst. 4, § 11 odst. 3 a 4 nebo podle § 12, anebo
d. k zániku osvobození od daně, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou podle § 4 odst. 1 písm. v) nebo uplynutím zákonem stanovené lhůty a předmět daně není ani částečně osvobozen od daně z jiného důvodu,poplatník není povinen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání ani sdělit tyto změny. Daň se vyměří ve výši poslední známé daně upravené o změny podle písmen a) až d) a výsledek vyměření se poplatníkovi oznámí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Sazby daně z nemovitostí v roce 2009

daň z pozemků daň ze staveb (za m2 zastavěné plochy)
orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady 0,75 % obytné domy a jejich příslušenství 1 Kč
trvalé travní porosty, hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 % stavby pro individuální rekreaci, 3 Kč
jejich příslušenství 1 Kč
zastavěné plochy a nádvoří 0,10 Kč za m2 garáže 4 Kč
stavební pozemky 1,00 Kč za m2 stavby a nebytové prostory k podnikání
ostatní plochy, které jsou předmětem daně 0,10 Kč za m2 – zemědělská prvovýroba 1 Kč
– průmysl, stavebnictví, ostatní zemědělství 5 Kč
– obchod, služby 10 Kč
ostatní stavby 3 Kč

Sazba u stavebních pozemků a staveb se násobí koeficientem 1 až 4,5 podle počtu obytel v obci, viz § 6 a 11 zákona č. 338/1992 Sb., o dani ze nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Stejné paragrafy upravují také případy zvyšování sazby této daně.