Ve zkratce se dá říci – velmi, ale s jakou částkou tedy počítat v případě, že jsme se s úhradou své daňové povinnosti dostali do prodlení?

Na začátek vás potěšíme informací, že úrok z prodlení vzniká až od čtvrtého dne následujícího po původní splatnosti daně.

Když jsme ale s prodlením sáhli do zásadnějšího časového úseku, pak vězte – přesná sazba úroku stanovena není – dle nařízení vlády je stanovena výše úroku z prodlení ve výši roční repo sazby ČNB pro první den kalendářního pololetí, ve kterém k prodlení došlo, plus 8 procentních bodů. Přeloženo do řeči čísel – k 1.1.2024 ČNB vyhlásila repo sazbu 6,75 % + 8 % zvýšení = celkem 14,75% p.a. u prodlení, jehož počátek se datuje v rámci 1. pololetí 2024.

Sazba úroků z prodlení je tedy značně proměnlivá v čase – např. prodlení, které započalo v roce 2021 vám finanční úřad doměří pouhými 8,5 % p.a.

LZE VÝŠI ÚROKU SNÍŽIT?

V podstatě ano, daňový řád počítá s tím, že se v rámci svého podnikání můžete dostat do platební tísně, a proto můžete požádat o POSEČKÁNÍ ÚHRADY DANĚ, případně ÚHRADU DANĚ NA SPLÁTKY.

Sice to nepovede ke snížení úroků na nulu, ale bude vám vyměřen úrok poloviční.

Další možností, jak snížit sankce, které buď ve formě úroků, nebo jiného postihu, kterého se vám ze strany finančního úřadu dostane, je ŽÁDOST O PROMINUTÍ.

Je jasné, že se nepromíjí jen tak, ale musíte mít „ospravedlnitelný důvod“, proč jste nezaplatili včas (a ano, musíte mít již zaplaceno):

např.:

–          úhrada mylně proběhla pod jiným variabilním symbolem, nebo na jiný účet FÚ

–          neuhradili jste včas zálohy, ale výsledná daň byla nižší (převážně DPPO)

–          podali jste dodatečné daňové přiznání s daňovou povinností sami – tedy bez zásahu finančního úřadu

–          stali jste se obětí živelné pohromy, nebo jste nebyli schopni uhradit vzhledem ke svému zdravotnímu stavu

–          vylučující podmínkou je, že poslední 3 roky nesmí FÚ evidovat žádné závažné porušení daňových, nebo účetních předpisů

více informací najdete v tomto pokynu https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/Pokyn%20_GFR_D_58.pdf

Touto cestou vám FÚ může prominout až 75 % příslušenství daní – a to už za pokus stojí 😊

Tak co, platíte včas, nebo necháváte na poslední chvíli?

 

Zajímají vás pravidelné aktualizace a odborné rady z oblasti účetnictví a daní? 📊💼 Sledujte nás!

Nebo sledujte hashtagy #pragoecon #ucetnictviproskoly #dane