Spolehněte se na nás i v dalších oblastech – zabýváme se také ekonomickým poradenstvím či analýzami stavu ekonomických subjektů, pomůžeme Vám se zakládáním obchodní společnosti, stejně jako s jejími změnami či likvidací. Jsme pro Vás skutečnou oporou.

Ekonomické poradenství pro Vaši firmu na míru

1. Firemní strategie

 • Vize
 • Mise/Poslání
 • Strategie
 • Plánování (krátkodobé a dlouhodobé poradenství)
 • Hodnoty společnosti
 • Cíle
 • Úkoly
 • Obchodní modely
 • Balanced Scorecard
 • Prestiž a Image společnosti
 • SWOT analýza

2. Procesní řízení

 • Mapování procesů
 • Časování procesů
 • Reengineering
 • Optimalizace procesů
 • Simulace procesů
 • Work Flow
 • Systémová integrace
 • Odstraňování úzkých hrdel
 • Business Continuity Plan

3. Reporting a Controlling

 • Definice klíčových parametrů výkonnosti (KPI´s)
 • Nastavení KPI´s
 • Výkonnostní modely
 • Finanční modely
 • Modely predikce
 • Benchmarking

4. Řízení lidských zdrojů

 • Organizační struktura
 • Role a kompetence
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Odměňování zaměstnanců
 • Kariéra – vertikální, horizontální
 • Rozvoj zaměstnanců
 • Benefity
 • Firemní kultura
 • The First Day Experience

5. Řízení financí

 • Cash Flow
 • Řízení produktů
 • Řízení služeb
 • Budgeting
 • Plánování zdrojů
 • Finanční Controlling

6. Řízení inovací

 • Zavádění metod Lean, Kaizen, Six Sigma apod.
 • Změnové řízení
 • Brainstorming
 • Brown Paper

7. Školení

 • Zavádění metod Lean, Kaizen, Six Sigma apod.
 • Změnové řízení
 • Brainstorming
 • Brown Paper

8. Audit

 • Audit lidských zdrojů
 • Audit finančních zdrojů
 • Audit procesů

9. Krizové řízení

 • Analýza dopadů krize
 • Analýza rizik
 • Řízení krizové situace
 • Stanovení akčního plánu
 • Prevence před krizí
 • Systém předcházení krizím
 • Revitalizace, transformace, restrukturalizace
 • Odhalení rezerv

 

1. Firemní strategie

„Umožní Vám vidět budoucnost“

 • Vize
 • Mise/Poslání
 • Strategie
 • Plánování (krátkodobé a dlouhodobé)
 • Hodnoty společnosti
 • Cíle
 • Úkoly
 • Obchodní modely
 • Balanced Scorecard
 • Prestiž a Image společnosti
 • SWOT analýza

Firemní strategie je podstatná věc pro správné nasměrování společnosti k budoucnosti. Tu je možné vytvořit na základě vize, i když nemusí být zcela konkrétní a následně vytvořením mise(í). Je dobré zákazníkům i klientům nastínit směr, kterým se společnost chce do budoucnosti vyvíjet a rozvíjet. Neméně důležitou součástí firemní strategie je vytýčení hodnot společnosti. Tyto hodnoty vytvářejí pocit hlavně u zaměstnanců, že jejich práce má smysl a pokud budou naplňovat základní hodnoty pomáhají tím nejenom sobě, ale i zákazníkům a společnosti jako takové.

Plánovaní Vám umožní reálně se podívat jak naplňujete nebo nenaplňujete to, co jste si předsevzali a navíc víte, co je pro Vás s hlediska reportingu důležité a nemusíte reportovat nic navíc, co Vám nepřináší z hlediska informací žádnou hodnotu. Na základě vyhodnocení víte, v čem se nachází podstata problému a jste schopni přistoupit k opatřením jak plánu novou nebo přepracovanou strategií dosáhnout.

Přesto, že se ve Vaší společnosti najdou i tací, co nebudou chápat směřování společnosti, víte, co je pro Vás podstatné a můžete jim díky tomu rozpadnout cíle konkrétním způsobem tak, aby naplňovaly strategicky Vaše plány. Víte, kam směřujete, jak se tam dostanete, co pro to musíte udělat, čeho chcete dosáhnout, dokážete přesně specifikovat úkoly, které k tomu povedou.

Každý vědomě či nevědomě používá nějaký obchodní model a nezáleží na tom, zda se zabýváte výrobou, distribucí nebo službami. Je však otázkou, jestli opravdu využíváte všech možností tohoto modelu nebo jestli vůbec chcete využít všech jeho možností.

Balanced Scorecard Vám může pomoci vytvářet strategii na 4 velmi důležitých úrovních, a to finanční, zákaznické, procesní a učení se a růstu.

Přínosy

 • Ztotožnění se zaměstnanců s cíli společnosti
 • Plánování
 • Management i zaměstnanci vědí, kam směřují
 • Management přijímá správná rozhodnutí na základě strategie a plánování
 • Při nerovnováze naplňování cílů je známa oblast, na kterou je potřeba se zaměřit

 

2. Procesní řízení

„Procesy jsou základním stavebním prvkem pro další rozvoj společnosti“

 • Mapování procesů
 • Časování procesů
 • Reengineering
 • Optimalizace procesů
 • Simulace procesů
 • Work Flow
 • Systémová integrace
 • Odstraňování úzkých hrdel
 • Business Continuity Plan

Většina společností vzniká s cílem uchytit se na trhu a postupně se rozvíjet. Není výjimkou, že zaměstnanec má na starost několik procesů a to od začátku až do konce. S rozvojem společnosti dochází k tomu, že procesy, za které byl dříve zodpovědný jeden člověk, jsou rozděleny mezi více zaměstnanců a ještě k tomu z různých týmů. Tímto způsobem se začínají procesy deformovat a prodlužovat, vytrácí se odpovědnost zaměstnanců za jejich část procesu a vytváří se úzká hrdla. Manažer místo řešení strategických otázek musí řešit operativní problémy s rychlostí a kvalitou procesů, rostoucími náklady na počet zaměstnanců (protože „nestíhají“), rolemi a kompetencemi zaměstnanců a jednotlivých oddělení. Pokud se situaci nepodaří zvládnout, dochází většinou k reengineeringu, tedy postavení nových procesů na zelené louce.

Procesní řízení pomáhá předcházet těmto problémům již v úplném zárodku. Každý proces je zmapován a rozpadnut na jednotlivé činnosti a každý Váš zaměstnanec tedy ví, co je jeho náplní práce. Pokud se všechny činnosti očasují, znáte také časovou náročnost procesů. Díky tomu je možné definovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI´s) a posunout hodnocení a odměňování ze subjektivní roviny („s Tebou se fajn pracuje a dobře si popovídáme, dám Ti víc než ostatním“) do roviny objektivní („Tvoje hodnocení je vynikající/dobré/mohlo by to být lepší/nedostačující a na základě toho Tvoje odměna činí tolik a tolik“).

K dlouhodobé prosperitě jsou potřeba kvalitní výrobky nebo služby vyrobené nebo poskytnuté za nízké náklady. Jednou z možností, jak dlouhodobě snižovat cenu, je optimalizace procesů. Optimalizace procesů spočívá ve zrychlování procesů, odstraňování činností s nepřidanou hodnotou, převádění činností z dávek do toku (workflow) a odstraňování úzkých hrdel. Všechny tyto přínosy mají významný vliv na konečnou cenu pro zákazníka. Kromě toho se u každého procesu dá určit vlastník, který bude zodpovědný a bude mít v ročních cílech další zlepšování procesů (a snižování ceny).

Přínosy

 • Základ pro veškerý reporting
 • Určení vlastníka = větší zodpovědnost za průběh procesu
 • Zlepšování procesů v rámci QW již při popisu a očasování procesů
 • Znalost operačního rizika a možnosti, jak mu čelit
 • Základ pro spravedlivý a transparentní systém hodnocení a odměňování

 

3. Reporting a Controlling

„2x měř, jednou řeš …“

 • Definice klíčových parametrů výkonnosti (KPI´s)
 • Nastavení KPI´s
 • Výkonnostní modely
 • Finanční modely
 • Modely predikce
 • Benchmarking

Reporting a controlling je součástí každé společnosti. Úkolem manažerů je data sbírat a analyzovat a převést hodnoty na informace. Často se ale stává, že dat se sbírá spousta bez ohledu na jejich potřebu a nikdo s nimi dále nepracuje.

Proto podstatou reportingu je definování klíčových parametrů výkonnosti (KPi´s) pro každého zaměstnance nebo oddělení. Mezi klíčové parametry patří např. výkonnost, kvalita a rychlost. Jedná se o nejdůležitější hodnoty, které se přitom dají poměrně snadno převést na informace. Každý parametr má také nastavenu svoji váhu, na jejímž základě se následně dá spočítat hodnocení zaměstnance a jeho výše odměny. Z tohoto důvodu je nutné mít vytvořený reporting, který všechna tato data obsahuje a je díky nim možné zpracovávat i další analýzy a modely. Reporting se zpracovává na určité časové bázi (měsíc, čtvrtrok, půl rok, rok).

Finanční modely jsou zaměřeny na analýzu vynaložených finančních prostředků (Cost per unit, Cost per person nebo Cost per unit).

Modely predikce plánují budoucí vývoj z hlediska počtu zaměstnanců (HR model) a z hlediska množství výrobků nebo poskytnutých služeb (Forecasting).

Správný reporting a controlling dokáže manažerům výrazně pomoci přijímat správná rozhodnutí…

Přínosy

 • Zvýšení zisku (snížení nákladů)
 • Kontinuální zvyšování výkonnosti zaměstnanců
 • Základ pro objektivní hodnocení
 • Základ pro spravedlivý a transparentní bonusový systém

 

4. Řízení lidských zdrojů

„Lidé jsou hybnou silou a největším know how většiny společností“

 • Organizační struktura
 • Role a kompetence
 • Hodnocení zaměstnanců
 • Odměňování zaměstnanců
 • Kariéra – vertikální, horizontální
 • Rozvoj zaměstnanců
 • Benefity
 • Firemní kultura
 • The First Day Experience

Lidé jsou stále to největší know how u většiny společností. Je důležité, aby organizační struktura byla postavena na základě procesů a jejich vazeb. Umožňujete lepší řízení společnosti a z toho se již dají lehce odvodit jasné role (pracovní náplně) a kompetence jednotlivých pracovníků. Výhodou je, že každý má jasně definované své pole působnosti a zná svůj protějšek. Zodpovědnost je tudíž v rukou jednoho konkrétního pracovníka, který následně ručí za rychlost a kvalitu své práce. Lze proto lépe cílovat konkrétní úkoly pro jednotlivce tak, aby naplňovali cíle a strategii společnosti.

Aby každý ve Vaší společnosti věděl, jak vlastně vykonává svoji práci, je nutné ji měřit. Nastavením klíčových parametrů výkonnosti se dostáváme k hodnocení. To by mělo být maximálně objektivní a zaměstnanec by si je měl ovlivňovat z převážné většiny sám. Lze si rovněž spočítat, kdy a který zaměstnanec se Vám vyplatí, případně od kdy se Vám vyplatí.

Na hodnocení navazuje odměňování, které musí být v maximální míře transparentní tak, aby si byl schopen každý zaměstnanec schopen vypočítat jakou odměnu může získat. Pracovat se s tím dá i dále. Dokonale již znáte své lidi po pracovní stránce, víte, komu se musíte věnovat a komu ne. Kdo je motivovaný a opačně. Ušetří to Vám nebo Vašim manažerům či vedoucím pracovníkům spoustu práce. O výsledky se je možné následně opřít a zpětná vazba není subjektivní, ale objektivní a konkrétní.

Mezi lidmi jsou rozdíly, kterých můžete využít ve svůj vlastní prospěch. Protože už je lépe znát,e můžete je rozvíjet v oblastech, ve kterých vykazují největší potenciál. Školení a kurzy je proto možné šít téměř na míru Vašim skutečným potřebám ke zvýšení kvalifikace Vašich zaměstnanců.

Kariéru ve Vaší společnosti můžete pojmout dvěma způsoby. Například tvořivé lidi se schopností vedení lze posunovat ve vertikální ose a naopak specialisty po horizontální.

Přínosy

 • Transparentní organizační struktura – každý má a zná svoji oblast
 • Jednoznačná pracovní náplň pro každého zaměstnance
 • Jednoznačná zodpovědnost za práci včetně zastupitelnosti
 • Jasná struktura výkaznictví, reporting důležitých parametrů pro řízení
 • Navázání hodnocení na strategické cíle společnosti
 • Motivace všech zaměstnanců

 

5. Řízení financí

„Peníze dělají peníze …“

 • Cash Flow
 • Řízení produktů
 • Řízení služeb
 • Budgeting
 • Plánování zdrojů
 • Finanční Controlling

Finanční prostředky, které jsou v majetku společností, mnohdy významně zahálejí a negenerují žádný zisk, ba naopak díky inflaci ztrácejí na své původní hodnotě. Ale i peníze mohou vydělávat. Pokud dobře řídíte dodavatelsko odběratelské vztahy, umíte používat minimum peněz pro financování svých potřeb, nemusíte jich mít tolik stále u sebe (kdyby náhodou) nebo si jich nemusíte tolik půjčovat.

Řízení produktů Vám odpoví na otázku, zda se produkt, který nabízíte, opravdu vyplatí, zda společnosti skutečně přináší zisk. Lze s tím dále pracovat v rámci cost/income ratio – kolik peněz musím investovat a kolik se mi vrátí.

I služby něco stojí a je to velmi podobné řízení produktů. Je dobré znát odpověď na otázku, jaký zisk mi každá jednotlivá služba či produkt přináší. Je to obzvlášť důležité, když společnost nabízí více produktů nebo služeb. Můžeme pak lépe zaměřit svoji pozornost buď na její rozvoj nebo ji prostě přestat nabízet a díky tomu nepřicházet zbytečně o peníze.

Pokud znáte dobře své finance, umíte je dobře plánovat a chcete decentralizovat finanční řízení směrem ke svým manažerům, můžete vytvořit Budget(y), se kterým(i) se dá dále pracovat v podobě řízení nákladů na několik let dopředu.

Přínosy

 • Získání informací o nákladech svých výrobků nebo služeb
 • Vytvoření a implementace finančního controllingu (finance pod kontrolou)
 • Snížení nákladů
 • Nižší potřeba elektronických nebo hotových peněz
 • Plánování nákladů a zatížení společnosti na několik let dopředu

 

6. Řízení inovací

„Nezaspěte dobu, vše se mění a je potřeba se měnit s tím“

 • Zavádění metod Lean, Kaizen, Six Sigma apod.
 • Změnové řízení
 • Brainstorming
 • Brown Paper

Každá společnost musí brát na zřetel měnící se vnější prostředí. Řízením inovací můžete dosáhnout dvojího účinku. Prvním z nich je udržování konkurenceschopnosti výrobků či služeb a na druhé straně motivovaní zaměstnanci s pocitem seberealizace z vykonané práce. Významně tím lze zvýšit schopnosti a kvalifikaci zaměstnanců. Existuje mnoho způsobů, jak zapojit lidi do procesu či projektu, důležité je je do nich skutečně zapojit. Odměnou bývá celková spokojenost na obou stranách.

Přínosy

 • Zvýšení kvality
 • Kontinuální zvyšování výkonnosti
 • Podpora zlepšování a zrychlování procesů
 • Participace zaměstnanců = jejich větší spokojenost
 • Podpora kreativity zaměstnanců
 • Zvyšování znalostí zaměstnanců

 

7. Školení

„Znalosti jsou bránou k vědění a přispívají k rozvoji potenciálu společností i zaměstnanců“

 • Zavádění metod Lean, Kaizen, Six Sigma apod.
 • Změnové řízení
 • Brainstorming
 • Brown Paper

Je sice pravdou, že názorná ukázka je mnohdy více než 1 000 slov, ale pro dobré pochopení problematiky věci je mnohdy důležité znát i teorii. V pracovním prostředí ale vznikají různé situace, které si manažeři nemohou předem prakticky vyzkoušet … jako osvědčený prostředek je potom v rámci školení simulace takových situací, kdy je možné se nad problémy v klidu zamyslet a připravit se na ně tak, aby konflikty byly řešeny a vyřešeny. Školení otevírá lidem oči, umožňuje jim se na sebe i problémy podívat z nadhledu.

Odborná školení podporují osobní růst, napomáhají k vyšším znalostem, které jsou pak dále uplatnitelné ve společnosti. Osvojením základních pojmů, metod a principů dochází postupně k lepší komunikaci, lepšímu porozumění a využívání synergií.

Přínosy

 • Zvýšení odbornosti
 • Získání znalostí vedení a řízení zaměstnanců
 • Motivace zaměstnanců k plnění cílů společnosti
 • Zlepšení komunikace jednotlivců i týmů

 

8. Audit

„Důvěřuj, ale prověřuj …“

 • Audit lidských zdrojů
 • Audit finančních zdrojů
 • Audit procesů

Audit je součástí prvotní analýzy zpracovávaný v každé společnosti. Auditem zaměřeným na lidské zdroje, finanční zdroje a procesy lze zjistit stav společnosti a na jaké oblasti je potřeba se v rámci projektu zaměřit.

Audit lidských zdrojů je zaměřen na:

 • Řízení lidských zdrojů
 • Školení

Audit finančních zdrojů je zaměřen na:

 • Řízení finančních zdrojů
 • Řízení inovací

Audit procesů je zaměřen na:

 • Procesní řízení
 • Reporting a Controlling
 • Firemní strategie

Přínosy

 • Zpracování stavu společnosti
 • Vypracování návrhu řešení problémů

 

9. Krizové řízení

„Krize nemusí znamenat pohromu“

 • Analýza dopadů krize
 • Analýza rizik
 • Řízení krizové situace
 • Stanovení akčního plánu
 • Prevence před krizí
 • Systém předcházení krizím
 • Revitalizace, transformace, restrukturalizace
 • Odhalení rezerv

Turbulence na světových trzích mohou postihnout více či méně kteroukoliv společnost. Našim cílem je analyzovat stav a dopad krize na společnost ještě před tím než naplno Vaši společnost zasáhne. Pokud je již situace tak daleko, že je krize ve Vaši společnosti skutečností, stále ještě nemusí být důvod k obavám o budoucnost.