Datum napsání článku 27.3.2020

Daň z příjmů právnických a fyzických osob:

Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti.

Zálohy na daň z příjmů:

Plošně prominuty budou červnové zálohy (splatnost 15.6.) na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit. Prominutím zálohy nedochází k prominutí samotné daně. Tato poslední věta je velmi důležitá, nejedná se o prominutí daně, ale pouze o prominutí zálohy na daň. Daň v celé výši se bude muset řádně doplatit v termínu podání přiznání za rok 2020, tj. 31.3.2021, resp. 30.6.2021.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Plošné prominutí se bude nově týkat i pozdě podaného daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či pozdě uhrazené daně z nabytí nemovitých věcí nebo zálohy na tuto daň v termínu do 31. července 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno a daň či záloha zaplaceny nejpozději do 31. srpna 2020. V těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání u daně z nabytí nemovitých věcí.

DPH a KH

Daňových přiznání, kontrolních hlášení a ostatních povinných dokumentů k DPH se odklad podání netýká, ani neexistuje žádný opravný prostředek, kterým se dá lhůta prodloužit. Všechny dokumenty je vždy nutné podat do 25. dne následujícího měsíce.

Pokud nebude možno podat v termínu kontrolní hlášení k DPH, budou pokuty za jeho pozdní podání řešeny následovně:

  • Bez výzvy správce daně budou automaticky prominuty pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení v hodnotě 1.000 Kč vzniklé za období od 1. března do 31. července 2020 – tzn. když přiznání podáme později a finanční úřad nás k tomu nebude muset upomínat.
  • Některé další pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení v tomto období budou promíjeny na individuální žádost plátce z důvodů souvisejících s koronavirem. Tímto jsou řešeny všechny ostatní případy, kromě bodu výše. Vždy se bude muset podat žádost s odůvodněním!

Postup FÚ, dojde-li k pozdnímu podání daňového přiznání k DPH:

Kromě prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání plošně zavedeného pro všechny daňové subjekty za podmínek uvedených výše dochází k automatickému prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně i u plátců, kterým byla na základě individuálně podané žádosti alespoň částečně prominuta pokuta za nepodání kontrolního hlášení (10, 30, 50 tisíc Kč) z důvodů souvisejících se šířením koronaviru. A to za předpokladu, že toto opožděné daňové přiznání bude podáno nejpozději v den, kdy bylo podáno i související opožděné kontrolní hlášení.

EET v době koronavirové krize:

Přijatý zákon fakticky pozastavuje povinnost evidence tržeb, a to po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců. Po tuto dobu nebude muset žádný poplatník evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována.

Co MFČR pro poplatníky připravuje?

Ministerstvo financí připraví novelu zákona o daních z příjmů, díky které budou moci poplatníci nově uplatňovat svou daňovou ztrátu zpětně v předchozích 2 letech. V případě vyměření ztráty na dani z příjmů fyzických a právnických osob za zdaňovací období započaté v roce 2020 tak bude umožněno tuto ztrátu odečíst od základu daně za zdaňovací období roku 2019 a 2018, díky čemuž získají poplatníci zpět daň za tyto roky. Uplatnit ztrátu bude možné na základě dodatečného daňového přiznání u přiznání za roky 2019 a 2018. Vzniklý přeplatek bude na základě žádosti vrácen.

Co nám MFČR slibuje?

Daňoví poplatníci mohou očekávat vstřícný přístup Finanční a Celní správy. Finanční správa za tímto účelem mění promíjející pokyny a vydala nový pokyn D – 44, kterým se rozšiřují pokyny D – 21 a D – 29 o další ospravedlnitelný důvod související s opatřeními proti šíření koronaviru. Kompletní textace generálního pardonu („tzv. Liberačního balíčku“) a Pokyn D-44 jsou k dispozici ve Finančním zpravodaji.

Kde se můžete ptát, kromě nás 😊 ?

Byly zřízeny telefonní infolinky, které budou v provozu v pracovních dnech v době 9:00 – 17:00 hodin pro zodpovídání dotazů souvisejících s opatřeními k aktuální situaci. Krizová infolinka Finanční správy je dostupná na telefonním čísle 225 092 392. Přehled jednotlivých daňových opatření, jejich dopady a další pravidelně aktualizované informace týkající se koronaviru jsou k dispozici také na specializovaných stránkách Ministerstva financí a Finanční správy.