Datum napsání článku 17.6.2020

ANTIVIRUS C:

Program ANTIVIRUS C promíjí za období červen – srpen 2020 sociální pojištění, které zaměstnavatel hradí za své zaměstnance (24,8%) . Pozor, nejedná se o pojištění, které si zaměstnanec hradí sám a zaměstnavatel ho pouze za něj odvádí OSSZ (6,5%)!!!

Maximální výše vyměřovacího základu pro uplatnění slevy na pojistném je Kč 52253,-, jakmile je mzda vyšší, pak může zaměstnavatel uplatnit pouze prominutí do výše Kč 12958,- (viz příklad č. 2)

Příklad č.1. :

Hrubá mzda 10.000,-, vyměřovací základ 10.000,-

Sociální pojištění zaměstnanec: Kč 650,-

Sociální pojištění zaměstnavatel: Kč 2480,-

Prominutí pojistného Kč: 2480,-

Zaměstnavatel zaplatí příslušné OSSZ Kč 650,-

Příklad č.2. :

Hrubá mzda 100.000,-, vyměřovací základ 100.000,-

Sociální pojištění zaměstnanec: Kč 6500,-

Sociální pojištění zaměstnavatel: Kč 24800,-

Prominutí pojistného Kč: 12958,-

Zaměstnavatel zaplatí příslušné OSSZ Kč 18342,-

Co musím pro získání udělat, kdy nám úřady vyplatí podporu, budu muset zase čekat měsíce?

Nárok na prominutí pojistného uplatní zaměstnavatel na tiskopise „Přehled o výši pojistného“. Na měsíce, za které se pojistné promíjí, bude tiskopis doplněn o snížený vyměřovací základ. Tiskopis se zasílá okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) pouze elektronicky. Promíjení pojistného se uskutečňuje prostřednictvím snižování vyměřovacího základu zaměstnavatele. Tzn. prominuté pojistné se automaticky započte s řádným pojistným a zaměstnavatel zašle příslušné OSSZ pouze částku poníženou o slevu z programu ANTIVIRUS C.

Jaké jsou podmínky:

  • Snížit pojistné si může zaměstnavatel, který nezaměstnává v posledním dnu měsíce více než 50 zaměstnanců pracovním poměru účastných nemocenského pojištění. Do počtu 50 zaměstnanců se zahrnují i zaměstnanci v pracovním poměru, jimž zaměstnání trvá, ale nepracují, například z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené, pracovního volna bez náhrady mzdy (neplacené dovolené) a jiných překážek v práci, a i zaměstnanci, jimž byla dána výpověď.
  • Počet zaměstnanců pracovním poměru, zjištěný ke konci každého z těchto 3 měsíců, se v porovnání se stavem takových zaměstnanců k 31. 3. 2020 nesnížil o více než 10 %
  • Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců pracovním poměru za jednotlivý měsíc (z výše tří uvedených) se v porovnání s úhrnem vyměřovacích základů takových zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %.
  • Zaměstnavatel odvedl pojistné, které platí jeho zaměstnanci e výši 6,5 % ze svých vyměřovacích základů, za každý z těchto 3 měsíců ve lhůtě splatnosti (do 20. dne následujícího měsíce) a ve výši uvedené na přehledu za příslušný měsíc.
  • V kalendářním měsíci, za který zaměstnavatel uplatňuje prominutí pojistného, nečerpal prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů z tzv. programu Antivirus, jehož platnost byla prodloužena do konce srpna.

Kdo nemá nárok:

  • zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3 zákoníku práce (zaměstnavatel stát),
  • poskytovatel zdravotních služeb, jehož zdravotní služby jsou aspoň částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou, pokud má podle zvláštního právního předpisu nárok na kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem označovaným jako SARS-COV-2 v roce 2020,
  • zaměstnavatel, který nebyl ke dni 1. června 2020 daňovým rezidentem

1. České republiky, nebo

2. jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a nedosáhl většiny svých příjmů za poslední skončené zdaňovací období daně z příjmů ze zdrojů na území České republiky.

Jak jste jistě pochopili z výše uvedeného textu, tak uplatnění programu ANTIVIRUS C je velice jednoduché. Z naší strany bude prováděno naším mzdovým oddělením, o postupu vás budeme informovat. Testování nároku na slevu na pojistném samozřejmě provedeme za vás, stejně tak vyhotovení a zaslání nových přehledů na OSSZ. Z vaší strany je pouze nutné nám oznámit záměr využití programu ANTIVIRUS C a pak zaplatit námi vypočtený rozdíl pojistného nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.