Datum napsání článku k 18.3.2020

Vážení zákazníci,

vzhledem k mimořádné situaci v ČR a nařízenému mimořádnému stavu se u nás množí dotazy. Ve stručnosti se pokusím shrnout a objasnit nejčastější otázky:

Jaké nástroje je možno využít, aby zaměstnanec pracoval po určitou dobu mimo pracoviště?

1) Zaměstnavatel se může dohodnout se zaměstnancem, že bude práci dočasně vykonávat mimo pracoviště zaměstnavatele (z jiného místa – například z domova). Protože jde o dohodu, na změnu místa výkonu práce (na práci z domova) není povinen druhý účastník pracovněprávního vztahu na ni přistoupit.

2) Zaměstnavatel by provedl vhodný přesun v harmonogramu rozvržení směn a včas s tím seznámil zaměstnance, tj. 14 kalendářních dnů předem, nedohodl-li se se zaměstnancem jinak.

3) Je-li zaměstnanec připraven konat pro zaměstnavatele práci v místě výkonu práce a zaměstnavatel mu ji nebude přidělovat, aniž by zaměstnanec sám měl překážku v práci (například zaměstnanci není nařízena karanténa, ani není v dočasné pracovní neschopnosti, ale zaměstnavatel má jen určité obavy), jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce).

4) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na čerpání dovolené; obecně platí, že určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci písemně alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době (§ 217 odst. 1 zákoníku práce). Bez dohody se zaměstnancem mu nemůže zaměstnavatel určit dovolenou „ze dne na den“.

Není-li využit v konkrétním případě žádný z výše uvedených nástrojů, pak je možné, aby zaměstnavatel vyhověl žádosti zaměstnance o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu.

Co zaměstnanci, kteří mají nařízenou karanténu?

V případě, že je zaměstnanci nařízena karanténa, jde o překážku v práci na straně zaměstnance, při které mu přísluší náhrada mzdy nebo platu stejně, jako v případě, když je dočasně práce neschopen (je na nemocenské). O karanténě a předpokládané době jejího trvání je zaměstnanec povinen zaměstnavatele uvědomit bez zbytečného odkladu a karanténu prokázat. Zaměstnavateli zaměstnanec předloží potvrzení „Oznámení o nařízení karantény“, které mu vystaví ošetřující lékař nebo hygienik. Tímto potvrzením současně zaměstnanec uplatní u zaměstnavatele právo na náhradu mzdy/platu za prvních 14 dnů trvání karantény (klasický výpočet nemocenské).

Může zaměstnanec v karanténě pracovat z domu?

Pokud při nařízené karanténě zaměstnanec dodrží všechna stanovená omezení a jeho zdravotní stav tomu nebrání, je možné, aby se se zaměstnavatelem dohodl na výkonu práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele (zpravidla „z domova“). V takovém případě platí, že náleží-li zaměstnanci za vykonanou práci mzda nebo plat, nenáleží mu za dobu výkonu práce v době prvních 14 dnů karantény výplata náhrady mzdy (nemocenská) podle § 192 zákoníku práce, popřípadě od 15. dne jejího trvání nepřísluší výplata nemocenského.

POZOR! Jakmile zaměstnanec pracuje doma v karanténě, nebo je na nemocenské, tak tuto situaci výslovně upravuje § 16 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který stanoví, že „Pojištěnec (zaměstnanec) nemá nárok na výplatu nemocenského za dobu, po kterou vykonává v pojištěné činnosti, ze které tato dávka náleží, práci.“. Opatření stanovená při karanténě musí být zaměstnancem striktně dodržena a výkon práce formou home-workingu přichází v úvahu, jen souhlasí-li s tím obě strany pracovního poměru.

Ošetřovné, co s ním? Jak postupovat?

Na ošetřovné má nárok rodič nebo zákonný zástupce, který má péči o dítě mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), které nemůže z důvodu nařízené karantény docházet do školy či školky. Vláda nyní jedná o navýšení věkového limitu na 15 let – info ze dne 17.3.2020.

Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení. Tuto žádost vystaví škola nebo školka na žádost rodiče. Dle našich zkušeností vše se řeší emailem. Školy jsou dobře informovány a posílají to většinou obratem po obdržení žádosti. Pak pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli. Pak stačí pouze dodat k nám na firmu a my vše ostatní zařídíme a vykomunikujeme s OSSZ. Vše je možné komunikovat elektronicky (scan, foto atd.) bez nutnosti elektronického (zaručeného) podpisu. Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. V současné době vláda jedná o prodloužení možnosti čerpat na celou dobu nařízeného zavření školských zařízení.

Kdy se letos podává daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2019, jak je to se zálohami na daň a ostatními daněmi?

Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají později do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti.

Daňoví poplatníci dále nemusí podat v termínu kontrolní hlášení k DPH, přičemž pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení budou řešeny následovně:

  • Bez výzvy správce daně bude automaticky prominuta pokuta v hodnotě 1.000 Kč vzniklá za období od 1. 3. do 31. 7. 2020
  • Ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení či daňového přiznání budou promíjeny na individuální žádost poplatníka z důvodů souvisejících s koronavirem

Dále se ministryně financí rozhodla prominout daňovým subjektům příslušenství daně (úroky, penále, pokuty) spojené s pozdním podáním daňového tvrzení k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019, vyjma daně z příjmů ze závislé činnosti odváděné plátcem (daně za zaměstnance) , a s pozdní úhradou této daně, dojde-li ke splnění uvedených povinností nejpozději dne 1. 7. 2020. Tímto způsobem bude fakticky umožněno podat daňové přiznání a uhradit daň později bez sankce.

Plátcům daně z přidané hodnoty bude z důvodu předmětné mimořádné události prominuta též pokuta za nepodání kontrolního hlášení podle § 101h odst. 1 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty, u níž vznikne povinnost k úhradě v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020 (první pokuta za nepodání kontrolního hlášení v daném roce dle § 101j zákona o dani z přidané hodnoty nevzniká). Důvodem prominutí je zvýšení tolerance nejméně závažných pochybení ze strany daňových subjektů za situace, kdy okolnosti související se šířením viru SARS-CoV-2 snižují jejich akceschopnost při plnění povinností. Tolerance nicméně bude platná pro všechny plátce daně a s ohledem na administrativní dopady nebude požadováno prokázání toho, že zpoždění bylo zapříčiněno šířením viru SARS-CoV-2.

Dále pak dojde k prominutí správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení a k prominutí správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o povolení posečkání. Prominutí se bude vztahovat na období od účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 31. 7. 2020.

Jak je to s bezúročnou půjčkou pro podnikatele, co mám udělat pro její získání?

Úvěr poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Podrobné informace jsou na https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/

O jaký úvěr se jedná?

• bez úroku a bez poplatků
• výše úvěru 500 tis. až 15 mil. Kč
• až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu
• splatnost až 2 roky
• odklad splátek až 12 měsíců

Na co jej můžete použít?

• na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku
• na pořízení a financování zásob
• na další provozní výdaje

Pro koho je určen?
Bezúročný úvěr z programu Úvěr COVID je určen pro malé a střední podniky, pokud u nich došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce.

 

Doporučuji důkladně prostudovat podmínky získání úvěru, zamyslet se nad tím, zda jste schopni obhájit účelnost. Dále musíte prokázat újmu, která vám vznikla z důvodu opatření proti šíření koronaviru. Z této částky pak by měla vycházet požadovaná částka úvěru.

K žádosti o poskytnutí úvěru musíte dodat, krom jiného, ekonomické ukazatele společnosti a výstupy z vašeho účetnictví. S těmito dokumenty vám rádi pomůžeme 😊